دوره آموزشی CCNA 640 - 802

  • عنوان دوره : معرفی عمومی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
  • مدت: 24 ساعت
  • پیش نیاز: مفاهیم اولیه نگهداری و دسترسی به اطلاعات و شبکه های کامپیوتری
  • صادر کننده مدرک :پرورش داده ها

مدرک CISCO Certified Network Associate) CCNA) در رابطه با مهارت فنی در نصب ، پیکربندی و راهبري شبکه های LAN و WAN برای شبکه های کوچک (کمتر از100 گره ) است. از جمله مواردی که در این دوره مطرح می شود، عبارتند از EIGRP, Frame Relay, VLANs, RIP, Ethernet, Access List است.

مخاطبین  این دوره مدیران ، کارشناسان و کاربران بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و سازمانها می باشد.

رئوس مطالب:

ICND 1

  • Module 1 - Building a Simple Network
  • Module 2 - Ethernet Local Area Networks
  • Module 3 - Wireless Local Area Networks
  • Module 4 - Exploring the Functions of Routing
  • Module 5 - Wide Area Networks
  • Module 6 - Network Environment Management

ICND 2

  • Module 1 -Small Network Implementation
  • Module 2 - Medium-Sized Switched Network Construction
  • Module 3 - Medium-Sized Routed Network Construction
  • Module 4 - Single Area OSPF Implementation
  • Module 5 - EIGRP Implementation
  • Module 6 - Access Control Lists
  • Module 7 - Address Space Management
  • Module 8 - LAN Extension to a WAN
© گروه شرکت های پرورش داده ها - بخش فناوری های نوین - 1392